Përshkrimi i faqes

Manual i vërtet i lumturisë

22/05/2011 21:05
Duke pas parasysh interesimin e komunitetit për një përceptim real mbi konceptin "psikologji" dhe "islam" ndërmorra këtë hap që të paraqes një pasqyrë reale që reflekton një shpjegim të shkurtër por të mjaftueshëm në esencë, në mënyrë që opinioni të thellohet më tej në kuptimin sa më përmbajtësor të tyre. Si rrjedhojë në këtë kontekst pason edhe shpjegimi shkoqitës, konkret për faqen tonë dhe konceptin e saj, njëkohësisht duke i ndërlidh nocionet e lartpërmendura dhe duke specifikuar ndikimin e Islamit mbi psikologjinë e individit në rrafshin individual dhe social.        Ç'është psikologjia? Psikologjia është një shkencë magjepëse që prek çdo aspekt të jetës sonë. Definicioni i vjetër që psikologjia është shkenca mbi shpirtin është i pamjaftueshëm. Sepse ai në fakt vetëm shpjegon...

Psikologjia dhe Feja

Psikologjia e Religjionit

22/05/2011 21:08
1. Feja dhe Psikologjia   Për të sqaruar lidhshmërinë mes fesë dhe psikologjisë, pikësëpari duhet bërë përkufizimin e fesë. Feja si term i ndërlikuar në gjuhën arabe emërtohet me termin“din” i cili sipas asaj që transmetohet në literaturën fetare mban kuptimet siç janë “traditë, doke, borxh, respekt, rrugë e cila mbahet dhe ndiqet, dënim, shpërblim, popull”. Në Kur’anin Famëlartë...

Psikiatria dhe feja

22/05/2011 21:14
Shumë psikiatër dhe psikoterapeutë, në vend dhe në botë janë të hutuar, sillen në mënyrë indiferente, kur në praktikën e tyre ballafaqohen me dukuri fetare në përmbajtjen psikopatologjike të pacientëve të tyre, ose me pyetje të drejtpërdrejta ose indirekte të natyrës fetare, që ata u bëjnë?   Prof. Dr. Ferid Agani neuropsikiatër   Si psikiatria ashtu edhe feja janë të...

Këshilla të ndryshme

Jeta është një provë

25/05/2011 20:34
Jeta është një provë e cila mbyllet me sukses vetëm me anë të devotshmërisë dhe punëve të mira. Shpesh njeriu e harron qëllimin e tij...

20 Këshilla për studentët në prag të provimeve

25/05/2011 20:38
  Studenti musliman gjithmonë i mbështetet dhe i kërkon ndihmë Allahut të tij me qëllim që t'i përballojë sprovat e kësaj bote.Ai bën...

Zemërimi është këshillues i keq

25/05/2011 20:39
Të dashur vëllezër e motra, zemërimi dhe gjaknxehtësia bëjnë pjesë ndër vetitë e këqia të njeriut. Njeriu që zemërohet shpejt dhe nevrikoset...

Arti i të dëgjuarit

25/05/2011 20:39
Nëse një person fillon të ju tregojë, qoftë personalisht qoftë në prezencë të të tjerëve, diçka që ju mund ta dini shumë mirë, ju duhet të...

ZGJEDHJA E PROFESIONIT

25/05/2011 20:40
“Të nderuar nxënës dhe studentë, bëni çmos që të regjistroheni në fakultet dhe shkollat përkatëse dhe në përputhshmëri me prirjet dhe aftësit ...

Si ta ruash personalitetin në jetë?!

25/05/2011 20:42
"T’i shkruash me dorën tënde dhe t’i vesh para vetes, e t’i kthehesh vetes çdoherë! Në vend që te jetosh inferior dhe pa personalitet, më...

Probleme psikike

Problemet psikologjike; regresi etiko-moral;sfidat e rinisë

23/05/2011 20:32

A mund ta godasin muslimanin problemet psikike

23/05/2011 20:37

Probleme psikosociale

Islami kategorik kundër trafikimit të qenieve njerëzore

23/05/2011 21:24

Një saktësim mbi inkurajimin e homoseksualitetit

23/05/2011 21:24

TRADHTIA BASHKËSHORTORE

23/05/2011 21:25

Nga thesari i Ibn Kajjimit

KËSHILLAT E IBËN KAJJIMIT PËR TRAJTIMIN E BRENGAVE DHE PIKËLLIMIT

24/05/2011 21:04

Bindja në pranimin e Lutjes

24/05/2011 21:05

Qetësimi i zemrave dhe i trupave është në nënshtrimin ndaj All llahut

24/05/2011 21:05

Nga thesari i Aid El-Karni

Lexo këto rregulla që të largohesh nga mendimet pikëlluese

24/05/2011 21:17

“Na mjafton Allahu, Ai është Mbrojtësi më i mirë”

24/05/2011 21:17

Vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi

24/05/2011 21:22

Nga thesari i Hasan El Basriut

Këshilla me vlerë të madhe nga Hasan el Basriu

24/05/2011 21:00

Mos u lidh për këtë botë

24/05/2011 20:59

Mos u trishto (Aid el-Karni) Shkarkoje

Aid el Karni "Mos u Trishto"

    Shkarkoje këtu: Download