Nga thesari i Ibn Kajjimit

KËSHILLAT E IBËN KAJJIMIT PËR TRAJTIMIN E BRENGAVE DHE PIKËLLIMIT

24/05/2011 21:04
      Duke ndjekur diskutimin e shërimeve, do të ndalemi shkurtimisht për të shikuar një listë qe e ka shkruar Imam ibën...

Bindja në pranimin e Lutjes

24/05/2011 21:05
Bazë e çdo të mire është të dihet se ajo çfarë do Allahu, ajo edhe bëhet, ndërsa ajo çfarë nuk do, nuk do të bëhet! Në bazë të kësaj, robi ...

Qetësimi i zemrave dhe i trupave është në nënshtrimin ndaj All llahut

24/05/2011 21:05
Në këtë është i fshehur sekreti i madh i imanit,e ajo është se zemra nuk do të arrijë qetësinë,rehatinë,dhe stabilitetin përveq se me...

Nënshtrimi i njëmendtë tek All llahu

24/05/2011 21:06
  Në fjalët e All llahut të Lartësuar :”E nuk ka asnjë send që të mos ta ketë burimin te Ne..”(Hixhr 21) gjendet e fshehur urtësia me...

Të distancuarit nga Kurani dhe Syneti

24/05/2011 21:07
            - Kur njerëzit u distancuan nga të gjykuarit me Kuran e me Synet dhe menduan...

Ibën Kajimi, All-llahu e mëshiroftë, thotë:

24/05/2011 21:07
    Ibën Kajimi, All-llahu e mëshiroftë, thotë: “Shehadeti apo fjala “La Ilahe Ila Allah” në çastet e vdekjes ka efekte të mëdha...

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim

24/05/2011 21:12
  Ka thënë Ibn Kajjimi: Katër gjëra shkatërrojnë trupin: 1. Brenga 2. Pikëllimi 3. Uria 4. Pagjumësia Katër gjëra te kënaqin: 1. Shikimi...

Durimi dhe mirënjohja

24/05/2011 21:13
   IBN KAJIM EL-XHEUZIU    ...

Ndarja e zemrave në të shëndoshë, të sëmurë dhe të vdekur

24/05/2011 21:15
  Përderisa zemrat cilësohen me jetë dhe me të kundërtën e saj, në varësi të kësaj ato janë ndarë në tre gjendje zemrash: 1. Zemra e ...