Nga thesari i Muhammed Salih El Munexhid

Pajisja e vetes me iman(besim), duke e shoqëruar me vepra të mira

24/05/2011 20:46
   Allahu thotë: “Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira , që...

Të menduarit për ate se, si mund te fitoje muslimani shlyerje të gjynaheve, ta pastrojë zemrën dhe ta ngrejë pozitën e tij, kur e godasin shqetësimet dhe brengat e kësaj jete!?

24/05/2011 20:46
    I Dërguari I Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “ Asnjë mundim, sëmundje, shqetësim, brengë, pikëllim apo dëm, nuk e godet muslimanin, madje as edhe një shpim me...

Kuptimi i realitetit të kësaj bote

24/05/2011 20:47
         Besimtari e di se kjo botë është vetëm kalimtare, ai e di se lukset e saj janë të pakta dhe çfarëdo e mirë që mund të gjendet këtu, çdo...

Ahireti të bëhet brenga kryesore

24/05/2011 20:48
    Njerëzit ngatërrohen dhe pushtohen nga brengat e kësaj bote, por nëse robi e bën ahiretin brengë të tij kryesore, Allahu do t’i ndihmojë të jetë i përqendruar dhe i vendosur....

Pasimi i shembullit të pejgamberëve dhe të devotshmëve

24/05/2011 20:49
  Në këtë botë, Pejgamberët dhe të devotshmit kanë përjetuar shumë më tepër shqetësime se të gjithë njerëzit e tjerë. Cdo njeri sprovohet sipas forcës së imanit të tij. Nëse Allahu e do...

Mbështetja tek Allahu dhe dorëzimi i çështjeve tek Ai

24/05/2011 20:49
  Kur njeriu e di që Allahu mund të bëjë çfarë të dëshirojë, se vetëm Ai bën zgjedhjen dhe drejton punët e njerëzve, se mënyra si Ai drejton robërit e Tij është më e mirë se mënyra që...

Ilaç befasisht efektiv: përkujtimi i vdekjes

24/05/2011 20:50
    Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, ka thënë:   “Përkujtoni shkatërruesin e kënaqësive të tua: vdekjen, sepse nuk ka askush që e përkujton vdekjen kur është në gjendje...

Lutjet drejtuar Allahut të Lartësuar

24/05/2011 20:51
  Duaja (lutja apo kërkesa) është shume e fuqishme dhe e dobishme, ajo përfshin, edhe mbrojtjen, edhe ilaçin. Për sa i përket mbrotjes, muslimani është i detyruar t’i kthehet Allahut dhe...

Angazhimi me punë të dobishme apo me kërkim të diturisë së hajrit

24/05/2011 20:52
    Kjo do ta distancojë mendjen e njeriut prej gjërave të cilat i kanë shkaktuar shqetësime. Ndoshta atëherë do t’i harrojë shkaqet e brengave të tij dhe do të fillojë të ndihet më...

Një qasje tjetër e dobishme është të mos lejohet grumbullimi i punës dhe detyrimeve tjera

24/05/2011 20:52
    Kjo do të thotë vendosmëri për veprim të menjëhershëm, për të qenë i lirë dhe i gatshëm për çdo punë që vjen në të ardhmen, sepse gjërat nuk rregullohen duke i grumbulluar ato ...

Parashikimi i vazhdueshëm dhe gatishmëria për çdo situatë të mundshme

24/05/2011 20:53
  Nëse njeriu përgatitet për mundësinë e humbjes së ndonjë të dashuri, për sëmundjen e ndonjë të afërmi, nga zhytja në borxhe, mbizotërimi i njerëzve, apo për ndonjë rast tjetër të...

Një ilaç tjetër është t’u tregohet halli dijetarëve fetarë dhe të kërkohet këshillë prej tyre

24/05/2011 20:53
  Vërtet, këshillat dhe mendimet e tyre janë prej gjërave që mund të jënë ndihma më e madhe për të qëndruar i palëkundur në çastet e fatëkeqësisë. Sahabët e qanin hallin e tyre te...